Nhà sản xuất
Tầm với, mm
Trọng tải, kg
Loại
Ứng dụng
Công nghiệp