Blog

  • 6 loại robot công nghiệp.

    Robot công nghiệp hàn, nghiền, gấp, sơn, đóng gói - chúng giúp một người thực hiện các nhiệm vụ đơn điệu và khó khăn ở chế độ tự động. Các doanh nghiệp hiện đại sử dụng robot tuyến tính, khớp nối, delta và SCARA.

  • Tự động hóa sản xuất

    Tự động hóa sản xuất là quá trình giới thiệu các phương tiện và hệ thống kỹ thuật thay thế hoặc cải thiện công việc của con người trong quá trình sản xuất các loại hàng hóa khác nhau.

  • Robot hóa sản xuất. Robot công nghiệp được sử dụng ở đâu?

    Robot hóa sản xuất là một trong những hướng then chốt trong sự phát triển của nền công nghiệp hiện đại. Đó là quá trình thay thế sức lao động của con người bằng robot công nghiệp.