ผู้ผลิต 1
รัศมีการเอื้อม, มม
การรับน้ำหนัก,kg
ประเภทหุ่นยนต์
เเอพพลิเคชั่น
อุตสาหกรรม